收费货币 IDR 19 11月 2017 20 11月 2017 21 11月 2017 22 11月 2017 23 11月 2017 24 11月 2017 25 11月 2017 26 11月 2017 27 11月 2017 28 11月 2017 29 11月 2017 30 11月 2017 01 12月 2017 02 12月 2017
豪华园景房 - Breakfast (Spc Offer)
照片 详情
预订 1,162,888 1,162,966 1,162,966 1,162,966 已出售 已出售 1,162,966 已出售 1,207,696 已出售 1,207,696 1,207,696 1,207,696 1,207,696
豪华园景房 - Breakfast
照片 详情
预订 1,285,885 1,285,972 1,285,972 1,285,972 已出售 已出售 1,285,972 已出售 1,341,883 已出售 1,341,883 1,341,883 1,341,883 1,341,883
豪华园景房 - Gold All Inclusive (Spc Offer)
照片 详情
预订 2,840,128 2,840,321 2,840,321 2,840,321 已出售 已出售 2,840,321 已出售 2,885,050 已出售 2,885,050 2,885,050 2,885,050 2,885,050
豪华园景房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 2,963,126 2,963,326 2,963,326 2,963,326 已出售 已出售 2,963,326 已出售 3,019,239 已出售 3,019,239 3,019,239 3,019,239 3,019,239
豪华海景房 - Breakfast
照片 详情
预订 1,565,425 1,565,531 1,565,531 1,565,531 1,565,531 1,565,531 1,565,531 已出售 1,565,425 1,565,425 1,565,425 1,565,425 1,565,425 1,565,425
豪华海景房 - Breakfast (Spc Offer)
照片 详情
预订 1,408,883 1,408,978 1,408,978 1,408,978 1,408,978 1,408,978 1,408,978 已出售 1,408,883 1,408,883 1,408,883 1,408,883 1,408,883 1,408,883
豪华海景房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 3,242,666 3,242,886 3,242,886 3,242,886 3,242,886 3,242,886 3,242,886 已出售 3,242,666 3,242,666 3,242,666 3,242,666 3,242,666 3,242,666
豪华海景房 - Gold All Inclusive (Spc Offer)
照片 详情
预订 3,086,124 3,086,333 3,086,333 3,086,333 3,086,333 3,086,333 3,086,333 已出售 3,086,124 3,086,124 3,086,124 3,086,124 3,086,124 3,086,124
海景套房 - Breakfast
照片 详情
预订 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,851,503 2,851,503 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,739,679 2,739,679
海景套房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,528,858 4,528,858 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,417,035 4,417,035
3卧室别墅- Breakfast
照片 详情
预订 6,933,066 6,933,066 6,933,066 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 6,933,066 6,933,066 6,933,066
3卧室别墅- Gold All Inclusive
照片 详情
预订 13,642,486 13,642,486 13,642,486 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 已出售 13,642,486 13,642,486 13,642,486
2卧室套房 - Breakfast
照片 详情
预订 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,410,621 3,690,180 3,969,740 3,969,740
2卧室套房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,087,976 5,367,536 5,647,094 5,647,094
3卧室海景公寓 - Breakfast
照片 详情
预订 已出售 已出售 已出售 已出售 7,492,185 7,492,185 6,933,066 6,933,066 6,933,066 6,933,066 6,933,066 6,933,066 6,933,066 6,933,066
3卧室海景公寓 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 已出售 已出售 已出售 已出售 12,524,250 12,524,250 13,083,368 13,083,368 13,083,368 13,083,368 13,083,368 13,083,368 13,083,368 13,083,368
家庭套间 - Breakfast
照片 详情
预订 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,124,650 2,124,650
家庭套间 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,690,180 3,802,004 3,802,004
儿童套房 - Breakfast
照片 详情
预订 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,516,032 2,516,032
儿童套房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,193,387 4,193,387
青少年套房 - Breakfast
照片 详情
预订 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,571,944 2,739,679 2,739,679
青少年套房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,249,299 4,417,035 4,417,035
主题套房 - Breakfast
照片 详情
预订 已出售 已出售 已出售 已出售 3,075,150 3,075,150 3,075,150 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,348,297 2,571,944 2,571,944
主题套房 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 已出售 已出售 已出售 已出售 4,752,505 4,752,505 4,752,505 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,249,299 4,249,299
2卧室公寓 - Breakfast
照片 详情
预订 6,709,419 6,709,419 6,709,419 6,709,419 6,709,419 6,709,419 6,150,301 6,150,301 6,150,301 6,150,301 6,150,301 6,150,301 6,150,301 6,150,301
2卧室公寓 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 10,064,129 10,064,129 10,064,129 10,064,129 10,064,129 10,064,129 9,505,011 9,505,011 9,505,011 9,505,011 9,505,011 9,505,011 9,505,011 9,505,011
家庭套间 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,466,533 3,578,357 3,578,357
儿童套房 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,969,740 3,969,740
青少年套房 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,025,651 4,193,387 4,193,387
主题套房 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 已出售 已出售 已出售 已出售 4,528,858 4,528,858 4,528,858 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 3,802,004 4,025,651 4,025,651
2卧室套房 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 4,864,329 5,143,888 5,423,447 5,423,447
2卧室公寓 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 9,616,834 9,616,834 9,616,834 9,616,834 9,616,834 9,616,834 9,057,716 9,057,716 9,057,716 9,057,716 9,057,716 9,057,716 9,057,716 9,057,716
3卧室海景公寓 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 已出售 已出售 已出售 已出售 11,853,307 11,853,307 12,412,426 12,412,426 12,412,426 12,412,426 12,412,426 12,412,426 12,412,426 12,412,426
家庭套间 - Blue All Inclusive
照片 详情
预订 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062 3,131,062
家庭套间 - Breakfast
照片 详情
预订 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355 1,677,355
家庭套间 - Gold All Inclusive
照片 详情
预订 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710 3,354,710
家庭套间 - Breakfast
照片 详情
预订 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,012,826 2,124,650 2,124,650
青少年套房 - Breakfast
照片 详情
预订 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,057,555 2,225,291 2,225,291

查询

  1. 出于安全原因,请勿在此输入信用卡详情

  1. 查询

巴厘岛美乐滋酒店

豪华园景房 - Breakfast (Spc Offer)

巴厘岛美乐滋酒店

豪华园景房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

豪华园景房 - Gold All Inclusive (Spc Offer)

巴厘岛美乐滋酒店

豪华园景房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

豪华海景房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

豪华海景房 - Breakfast (Spc Offer)

巴厘岛美乐滋酒店

豪华海景房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

豪华海景房 - Gold All Inclusive (Spc Offer)

巴厘岛美乐滋酒店

海景套房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

海景套房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

3卧室别墅- Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

3卧室别墅- Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

2卧室套房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

2卧室套房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

3卧室海景公寓 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

3卧室海景公寓 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

儿童套房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

儿童套房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

青少年套房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

青少年套房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

主题套房 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

主题套房 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

2卧室公寓 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

2卧室公寓 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

儿童套房 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

青少年套房 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

主题套房 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

2卧室套房 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

2卧室公寓 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

3卧室海景公寓 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Blue All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Gold All Inclusive

巴厘岛美乐滋酒店

家庭套间 - Breakfast

巴厘岛美乐滋酒店

青少年套房 - Breakfast